Η συσχέτιση των ομάδων αίματος με την νόσηση, την κλινική εκδήλωση, την διασωλήνωση και τον θάνατο απο Covid-19

4-4-2021

Κέϊσι Μάρα

Η ταχεία εξάπλωση του SARS-COV-2 σε συνδυασμό με την ανεπανόρθωτη βλάβη που δημιούργησε σε διάφορους τομείς, έθεσε ως επιτακτική ανάγκη την καλύτερη κατανόηση του COVID-19. Οι επιστήμονες παγκοσμίως μέσω διαφόρων ερευνών προσπαθούν να ιεραρχήσουν τους ασθενείς εκείνους, οι οποίοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στην νόσηση, στην διασωλήνωση και στον θάνατο.

Έχει αποδειχθεί ότι οι ομάδες αίματος, ο COVID-19 και διάφορες
καταστάσεις σχετίζονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν. Αρκετοί
επιστήμονες αναφέρουν ότι αυτές οι διάφορες καταστάσεις προκύπτουν από το γεγονός ότι οι ομάδες αίματος επηρεάζουν την δράση του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, την C αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη, τον παράγοντα von Willebrand, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, τον διαβήτη τύπου 2 και τον φλεβικό θρομβοεμβολισμό.

Τι είναι όμως οι ομάδες αίματος; Το αίμα χωρίζεται σε ομάδες ανάλογα με την παρουσία αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα αντιγονικά συστήματα είναι το σύστημα ABO και το σύστημα Rhesus. Το σύστημα ΑΒΟ αποτελείτε από 4 γενετικούς φαινοτύπους (Α, Β, ΑΒ, Ο) και καθεμία από τις οποίες περιέχει διαφορετικά αντιγόνα στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων όπως και τα αντίστοιχα αντισώματα στο πλάσμα. Το σύστημα Rhesus αποτελείτε από 5 υποκατηγορίες αντιγόνων (D, C, c, E, e). Η ύπαρξη του αντιγόνου D, καθιστά ένα άτομο ως Rh-θετικό ενώ η απουσία του ως Rh- αρνητικό. Συμπερασματικά, λοιπόν, ένα άτομο μπορεί να είναι Α+, Α-, Β+, Β-, ΑΒ+, ΑΒ-, Ο+, 0-.

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ SARS-COV-2

 

Μια έρευνα που διεξήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Hacettepe με 186 άτομα, θετικά ως προς τον COVID-19, εντόπισε μια
στατιστική διαφορά ως προς την μόλυνση. Αρχικά, η μέση ηλικία των
ασθενών αυτών ήταν τα 42 έτη, η ομάδα αίματος ήταν γνωστή και στους συγκεκριμένους ασθενείς υπήρχε ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη, αναπνευστικής νόσου και κακοήθειας. Η παραπάνω έρευνα απέδειξε ότι τα άτομα ομάδας αίματος Α είχαν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με SARS-COV-2, ενώ η ομάδα αίματος 0 μπορεί να είναι προστατευτική. Αναλυτικότερα, τα στατιστικά στοιχεία ανέφεραν ότι τα άτομα με COVID-19 και ομάδα αίματος Α αποτελούσαν το 57%, άτομα με ομάδα αίματος Β το 10,8%, με ομάδα αίματος Ο το 24,8% και τα άτομα της ομάδας ΑΒ αποτελούσαν το 7,5%. Όσων αφορά το Rhesus, τα Rh-θετικά άτομα αποτέλεσαν το 86% σε αντίθεση με τα Rh-αρνητικά άτομα, τα οποία βρίσκονταν στο 14% του συνόλου. Η συγκεκριμένη έρευνα συνάδει και με μια καναδική, η οποία ανέλυσε στοιχεία από 225.556 με μέση ηλικία τα 54 έτη και ανέδειξε ότι άτομα με ομάδα αίματος 0 έχουν λιγότερες πιθανότητες κατά 12% να μολυνθούν από τον COVID-19. Επίσης, ανέφερε ότι τα άτομα με Rh- αρνητικό έχουν εξίσου λιγότερες πιθανότητες μόλυνσης από τον COVID-19 σε ποσοστό 21%.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Η ερευνητική ομάδα του Τρίτου Νοσοκομείου Xiangya του Πανεπιστημίου Central South και του Πρώτου Νοσοκομείου της Τσανγκσά ανέλυσε δεδομένα από 187 ασθενείς με COVID-19 και ανέφερε ότι οι κλινικές εκδηλώσεις του COVID-19 (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, πονόλαιμος και κόπωση) επηρεάζονται από την ομάδα αίματος και μετά από την μόλυνση διαφέρουν ως προς την έκφραση τους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την συσχέτιση του συστήματος ΑΒΟ με τον πυρετό, από τα άτομα με ομάδα:

• Α παρουσίασε πυρετό το 85,51%
• Β παρουσίασε πυρετό το το 76,19%
• 0 παρουσίασε πυρετό το το 53,66%
• ΑΒ παρουσίασε πυρετό το το 57,14%

Συσχέτιση συστήματος ABO με βήχα, από τα άτομα με ομάδα:

• Α εμφάνισε βήχα το 71,01%• Β εμφάνισε βήχα το 57,14%
• 0 εμφάνισε βήχα το 43,90%
• ΑΒ εμφάνισε βήχα το 71,43%

Συσχέτιση συστήματος ΑΒΟ με δύσπνοια, από τα άτομα με ομάδα:

• Α εμφάνισε δύσπνοια το 42,03%
• Β εμφάνισε δύσπνοια το 15,87%
• 0 εμφάνισε δύσπνοια το 31,71%
• ΑΒ εμφάνισε δύσπνοια το 50,00%

Συσχέτιση συστήματος ΑΒΟ με κόπωση, από τα άτομα με ομάδα :

• Α παρουσίασε κόπωση το 60,87%
• Β παρουσίασε κόπωση το 47,62%
• 0 παρουσίασε κόπωση το 56,10%
• ΑΒ παρουσίασε κόπωση το 14,29%

Συσχέτιση συστήματος ΑΒΟ με πονόλαιμο, από τα άτομα με ομάδα:

• Α παρουσίασε πονόλαιμο το 33,33%
• Β παρουσίασε πονόλαιμο το 7,94%
• 0 παρουσίασε πονόλαιμο το 29,27%
• ΑΒ παρουσίασε πονόλαιμο το 21,43%

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

 

To New York Presbyterian (NYP) σε συνεργασία με το Columbia University Irving Medical Center (NYP / CUIMC), οι οποίοι ανέλυσαν δεδομένα από 14.112 άτομα, εντόπισαν διαφορά ως προς την ομάδα αίματος και τις πιθανότητες διασωλήνωσης αλλά και θανάτου. Τα αποτελέσματα ήρθαν σε σύγκριση ως προς την ομάδα αίματος 0. Η παραπάνω έρευνα αναδεικνύει ότι ο κίνδυνος διασωλήνωσης είναι αυξημένος για την ομάδα αίματος ΑΒ και Β και μειωμένος για την ομάδα αίματος Α και Rh- αρνητικό, σε σύγκριση με την ομάδα αίματος 0. Όσον αφορά τον θάνατο, αυξημένες ήταν οι πιθανότητες μόνο για την ομάδα ΑΒ, ενώ οι ασθενείς με ομάδα Α, Β και Rh- αρνητικό διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο, σε σύγκριση πάλι με την ομάδα 0.

Συμπερασματικά, οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η διαφορετική έκφραση
ενός αντιγόνου, μπορεί είτε να αυξήσει είτε να μειώσει την ευαισθησία του ξενιστή σε μολύνσεις. Οι παραπάνω έρευνες, καταλήγουν στο γεγονός ότι η ομάδα αίματος Α έχει αυξημένο επιπολασμό ως προς την νόσηση με COVID-19 ενώ η ομάδα αίματος 0 και πιο συγκεκριμένα η 0- μπορεί να φέρει μια προστατευτική δράση στα άτομα. Οι ιδιότητες αυτές είναι μέχρι στιγμής απροσδιόριστες, ωστόσο η ύπαρξη αυτών των στοιχείων θα ωθήσει το ιατρό-νοσηλευτικό προσωπικό να αντιμετωπίζει διαφορετικά κάθε ασθενή που νοσεί από COVID-19.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

o Wu Υ., Feng Ζ., Li P., Yu Q., (2020). Relationship between ABO blood
group distribution and clinical characteristics in patients with COVID-19. National center of biotechnology information. 509: 220–223.
doi: 10.1016/j.cca.2020.06.026.

o GÖKER H. και συν, (2020). The effects of blood group types on the risk of COVID-19 infection and its clinical outcome. National center of
biotechnology information. 50(4): 679–683. doi: 10.3906/sag-2005-
395.

o Zietz M., Zucker J., Tatonetti P. N. Associations between blood type
and COVID-19 infection, intubation, and death. National center of biotechnology information. 11: 5761. doi: 10.1038/s41467-020-19623-
x.

o Ray G. J., Schull J. M., Vermeulen J. M., Park L. A., (2020). Association between ABO end Rh Blood groups and SARS-COV-2 infection or severe COVID-19 illness. Annals of internal Medicine.
https://doi.org/10.7326/M20-4511.

o http://www.aimodosia.gov.cy/

o https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

TrueMed-ForLivingMore

Κοινοποιήστε 

Νευροϊνομάτωση Τύπου 1 VS Τύπου 2: μία γενετική και κλινική σύγκριση

Νευροϊνομάτωση Τύπου 1 VS Τύπου 2: μία γενετική και κλινική σύγκριση

Νευροϊνομάτωση χαρακτηρίζεται η γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα, λόγω μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram

Επικοινωνία
 Η ομάδα μας
Διαφημιστείτε στη truemed.gr
Όροι χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Copyright©Truemed
Για περισσότερη ζωή
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

| Επικοινωνία | Η ομάδα μας | Διαφημιστείτε στη truemed.gr|  | Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | Copyright©Truemed | |Για περισσότερη ζωή |
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

+ posts

Αρθρογράφος

Η Κέϊσι Μάρα γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2001 στην Χαλκιδική, όπου εκεί πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Από μικρή ηλικία ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με τον χώρο της υγείας. Έβρισκε τον χώρο των θετικών επιστημών ιδιαίτερα ελκυστικό. Κατά τα σχολικά της χρόνια συμμετείχε σε διαγωνισμούς βιολογίας αλλά και διαγωνισμούς πειραμάτων φυσικών επιστημών σε επίπεδο νομού αλλά και πανελλαδικά. Το 2019 ξεκίνησε να φοιτά στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο φοιτά μέχρι και σήμερα. Αγαπημένος τομέας ενασχόλησης είναι η παθολογική.

Λοιπά προσόντα

Πτυχίο αγγλικών Β2 ( Lower ) του πανεπιστημίου του Michigan .

Πτυχίο αγγλικών C1 (Advanced) TOEIC.

Πόλη που θα ήθελε να ζήσει: Μιλάνο

Αγαπημένος συγγραφέας: Κάρολος Ντίκενς

Μεγαλύτερος φόβος: Η στασιμότητα

Αγαπημένο quote “Once you stop learning, you start dying”- Albert Einstein

 

Αριθμός άρθρων που έχει γράψει στην Truemed:  2