Η σημασία ενσωμάτωσης Ολισμού στη Δημόσια Υγεία

17-02-2023

Αναστασία Χελιώτη

Η προώθηση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης από το 1978 είχε βαθύ πολιτικό αντίκτυπο: ανάγκασε τους εκπαιδευτές ιατρικής σε όλο τον κόσμο να ασχοληθούν με τις ανάγκες υγείας όλων των ανθρώπων και ώθησε στην παγκόσμια αναγνώριση της οικογενειακής υγείας. Ωστόσο, η απογοήτευση από τη μη εκτίμηση της συμβολής της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην υγεία εξακολουθεί να υφίσταται. Ο συνδετικός κρίκος που λείπει για να γίνει ο ιδεαλισμός πράξη είναι οι αποδοτικές στρατηγικές, με αποτέλεσμα την αποτυχία ενσωμάτωσης της προοπτικής της προσωπικής υγείας στο πορτρέτο της δημόσιας υγείας. Το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης γενικά, και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ειδικά, εξαρτάται από την ενσωμάτωση της προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Πολλά από τα ‘κακώς κείμενα’ των αναπτυγμένων συστημάτων υγείας αντικατοπτρίζουν την υπερβολική εξάρτηση από την ιατρική τεχνολογία και την υπερεκτίμηση των οφελών των προσπαθειών θεραπείας, αντί της πρόληψης, των ασθενειών ή της προαγωγής της υγείας. Παράλληλα, οι ευρύτερες επιδράσεις των κοινωνικών και οικονομικών καθοριστικών παραγόντων δεν αναγνωρίζονται επαρκώς. Η καλύτερη ευθυγράμμιση της προσέγγισης της δημόσιας υγείας με την προσωπική υγεία θα επιτύχει καλύτερη ισορροπία. Η πρόκληση αυτής της εξισορρόπησης απεικονίζεται στην εναλλασσόμενη χρήση των όρων “πρωτοβάθμια περίθαλψη”, που συνήθως σημαίνει περίθαλψη που απευθύνεται σε άτομα στην κοινότητα, και “πρωτοβάθμια υγειονοµική περίθαλψη”, που συνήθως σηµαίνει µια κατευθυνόµενη προς τον πληθυσµό προσέγγιση της υγείας. 

Η προσωπική φροντίδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο καθώς, οι γενικοί ιατροί παρέχουν φροντίδα σε άτομα στην κοινότητα, στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής, χωρίς περιορισμούς ως προς το πρόβλημα υγείας, την ηλικία ή το φύλο. Η αυξανόμενη επικράτηση των πολλαπλών χρόνιων παθήσεων αποτελεί μια πρόκληση για τη δημόσια υγεία και η επιτυχής διαχείρισή τους εξαρτάται από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής και τον διατομεακό συντονισμό πολλαπλών υπηρεσιών.  Η τροποποίηση του τρόπου ζωής απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο του ατόμου, όπως ακριβώς οι συννοσηρότητες απαιτούν μια ολοκληρωμένη ατομική προσέγγιση. Αυτή είναι η αξία που προσφέρει η πρωτοβάθμια εξατομικευμένη περίθαλψη στη συνολική απόδοση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Οι υγειονομικοί πάροχοι πρέπει να θυμούνται ότι η (ατομική) υγεία και η υγειονομική περίθαλψη εξαρτώνται από τη συνεκτίμηση των επιρροών στο πλαίσιο της κοινότητας.

Η έννοια “οικολογία της ιατρικής περίθαλψης ” τονίζει τις σχέσεις μεταξύ του πληθυσμού της κοινότητας και της προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης. Ενώ οι επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατέχουν την επαγγελματική τους θέση σε υποειδικότητες, λίγη προσοχή έχει δοθεί στον ουσιαστικό ρόλο της γεφύρωσης από την ατομική θεραπεία της ασθένειας προς τη δημόσια υγεία με προσανατολισμό στην κοινότητα. Χωρίς να χαθούν τα κέρδη που επιτεύχθηκαν στην ατομική φροντίδα υγείας, η διασύνδεση μεταξύ προσωπικής και κοινοτικής υγείας είναι το σημείο όπου οι πρακτικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα πρέπει να αναπτυχθούν στο επόμενα χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη πως η υγεία είναι κάτι περισσότερο από υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθορίζουν επίσης την κατάσταση της υγείας και ασθένειας.

Οι ατομικές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, όπως η διακοπή του καπνίσματος και η προώθηση της υγιεινής διατροφής, είναι οι πιο αποτελεσματικές όταν ενισχύονται από υποστηρικτικές δράσεις δημόσιας υγείας και πολιτικές (π.χ. νομοθεσία για τον καπνό, επιτήρηση της ποιότητας των τροφίμων). Η προσέγγιση αυτή απεικονίζει τη δημόσια-προσωπική υγεία σε αλληλεπίδραση. Η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη είναι πιο αποτελεσματική όταν απευθύνεται σε άτομα από ένα καθορισμένο και προσδιορισμένο πληθυσμό. Η φροντίδα για έναν προσδιορισμένο πληθυσμό απαιτεί το ΝΠ, κατά την επιδίωξη της προσωπικής φροντίδας, να λειτουργεί με έναν προσανατολισμό προς τον πληθυσμό: επιτήρηση των σημαντικότερων προβλημάτων υγείας και των καθοριστικών παραγόντων τους. Ο σχεδιασμός των πιο αποτελεσματικών προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων για τον πληθυσμό και την υπεράσπιση της βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, παρέχει παράλληλη ατομική υγειονοµική περίθαλψη (van Weel, Maeseneer&Roberts 2008).

Εντάσεις προκύπτουν μεταξύ των μέτρων δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και του ήθους των “αξιών της παρηγορητικής φροντίδας” για την παροχή ολιστικής φροντίδας. Πράγματι, εκφράστηκαν φτωχότερες αντιλήψεις σχετικά με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, την οικογενειακή υποστήριξη και την επικοινωνία· για παράδειγμα, το τι να περιμένει κανείς όταν ένα άτομο πεθαίνει (Mayland et al. 2017, 2018). Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της προληπτικής, έγκαιρης και ενημερωτικής επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, και των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με προηγούμενες συστάσεις (Selman 2020). Αυτό απαιτεί ιεράρχηση προτεραιοτήτων, κατάλληλη εκπαίδευση, προετοιμασία και προστατευμένο χρόνο για την τακτική ενημέρωση των ασθενών. Μια προηγούμενη μελέτη σχετικά με τις ανάγκες ενημέρωσης των μελών της οικογένειας σε μία μονάδα φροντίδας για το τέλος της ζωής υπό τους περιορισμούς επίσκεψης της πανδημίας COVID-19, έδειξε ότι οι “πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς/διαδικασίες του νοσοκομείου” και οι “ενημερώσεις σχετικά με την υγεία του ασθενούς” θεωρήθηκαν ως οι σημαντικότερες πληροφορίες (Kim 2021).

Προκειμένου να παρέχεται ολιστική ενημέρωση των ασθενών, η ενημέρωση των μελών της οικογένειας περιλαμβάνει πτυχές της ιατρικής φροντίδας και της προσωπικής φροντίδας, όπως λεπτομέρειες και συζήτηση σχετικά με τις ατομικές προτιμήσεις και επιθυμίες. Η αναγνώριση της φάσης θανάτου της ασθένειας αποτελεί πρόκληση, ιδίως για τα άτομα με άνοια, όπου η πορεία της νόσου είναι πολύπλοκη και μεταβλητή (Tanzi et al. 2020). Η ταχεία και απρόβλεπτη φάση θανάτου του COVID-19 έθεσε νέες προκλήσεις για τις κλινικές ομάδες όσον αφορά την αναγνώριση ότι ο θάνατος μπορεί να πλησιάζει. Ωστόσο, όπου η τοπική ηγεσία προέβλεψε τις αλλαγές και επέτρεψε έγκαιρες επισκέψεις, αυτό είχε βαθιά θετική επίδραση. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω εκπαίδευση και έρευνα με στόχο να δοθεί στο προσωπικό υγείας και κοινωνικής φροντίδας η δυνατότητα να αναγνωρίζει τον θάνατο και να αισθάνεται αυτοπεποίθηση για να συζητάει με ειλικρίνεια με τους συγγενείς γι’ αυτόν( Mayland et al. 2021).

Βιβλιογραφία

Kim, GL, Berall, A, Gardner, S, et al. (2021). The COVID-19 pandemic and palliative care units: a cross-sectional survey of the informational needs of caregivers. Palliat Med  35(3): 627–631.

Mayland, CR, Mulholland, H, Gambles, M, et al.  (2017). How well do we currently care for our dying patients in acute hospitals: the views of the bereaved relatives? BMJ Support Palliat Care 7(3): 316–325.

Mayland, C, McGlinchey, T, Gambles, M, et al. (2018). Quality assurance for care of the dying: engaging with clinical services to facilitate a regional cross-sectional survey of bereaved relatives’ views. BMC Health Serv Res  18(1): 761.

Mayland CR, Hughes R, Lane S, McGlinchey T, Donnellan W, Bennett K, Hanna J, Rapa E, Dalton L, Mason SR. (2021). Are public health measures and individualised care compatible in the face of a pandemic? A national observational study of bereaved relatives’ experiences during the COVID-19 pandemic. Palliat Med. 35(8):1480-1491. 

Selman, LE, Chao, D, Sowden, R, et al. (2020). Bereavement support on the frontline of COVID-19: recommendations for hospital clinicians. J Pain Symptom Manag 60(2): e81–e86.

van Weel, C., Maeseneer, J. D., & Roberts, R. (2008). Integration of personal and community health care. The Lancet, 372(9642), 871–872. 

 

Εικόνα εξωφύλλου

Pinterest. (2023). Public Health Memes. Website. Available at: < https://gr.pinterest.com/pin/79164905923605624/ > (Accessed February 2023)

Κοινοποιήστε 

Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram

Επικοινωνία
 Η ομάδα μας
Διαφημιστείτε στη truemed.gr
Όροι χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Copyright©Truemed
Για περισσότερη ζωή
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

| Επικοινωνία | Η ομάδα μας | Διαφημιστείτε στη truemed.gr|  | Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | Copyright©Truemed | |Για περισσότερη ζωή |
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.